Przeskocz do treści

Modernizacja sortowni odpadów na RIPOK w Niedzwiedziu.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

opracowana zgodnie z art. 62a ust. 1, ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) dla przedsięwzięcia pn.

Modernizacja sortowni odpadów komunalnych
na terenie RIPOK w Niedźwiedziu

1. PODSTAWA, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji sortowni odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 141 i 142, o łącznej powierzchni 17,94 ha, nr obrębu ewidencyjnego Niedźwiedź 0006, nazwa jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka 041702-2, które zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego (1983 r.) oznaczone zostały jako: “19NU - wysypisko, adaptacja, strefa ochronna 500 m, teren należy odpowiednio przystosować, aby negatywny wpływ obiektu na otoczenie był minimalny, istnieje możliwość urządzenia wylewiska nieczystości”. Decyzją Zarządu Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2001r., znak RG 7224.UW/D21/01 grunty te przekazane zostały Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie w użytkowanie wieczyste na 99 lat.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki 13, które na przedmiotowym terenie prowadzi działalność z zakresu gospodarki odpadami – unieszkodliwianie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja istniejącej sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Modernizacja polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu technologicznego sortowni bez zmiany jej przepustowości rocznej.

Potrzeba modernizacji związana jest z koniecznością dostosowania instalacji do możliwości uzyskania wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, recykling odpadów w roku 2017 będzie wymagany na poziomie 20%, natomiast w następnych latach odpowiednio - 2018 - 30%, 2019 - 40%, 2020 - 50%. Obecnie eksploatowana sortownia spełnia wymienione wymagania na poziomie 20%.

Niniejsza informacja została opracowana zgodnie z art. 62a ust. 1, ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą z dokumentów udostępnionych przez Inwestora, specjalistycznych opracowań oraz własnych ustaleń.

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

2. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja istniejącej sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Modernizacja polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu technologicznego sortowni bez zmiany jej przepustowości rocznej.

Potrzeba modernizacji związana jest z koniecznością dostosowania instalacji do możliwości uzyskania wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, recykling odpadów w roku 2017 będzie wymagany na poziomie 20%, natomiast w następnych latach odpowiednio - 2018 - 30%, 2019 - 40%, 2020 - 50%.

Głównymi elementami RIPOK w Niedźwiedziu są:
1. instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), składająca się z:
• sortowni zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych,
• kompostowni odpadów ulegających biodegradacji powstających podczas segregacji odpadów komunalnych zmieszanych,
2. składowiska odpadów, na terenie którego odbywa się proces unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie nieselektywne,
3. kompostowni odpadów organicznych zbieranych selektywnie.

Instalacja MBP jest instalacją do odzysku odpadów komunalnych
i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z zm.) jest zaliczana do tzw. II grupy przedsięwzięć – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko może być wymagane.

W zakładzie prowadzone są następujące rodzaje działalności:
- odzysk odpadów (segregacja oraz stabilizacja tlenowa),
- unieszkodliwianie (składowanie) odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- demontaż odpadów wielkogabarytowych,
- zbieranie odpadów opakowaniowych,
- przejściowe magazynowanie surowców wtórnych,
- mycie i dezynfekcja pojazdów dowożących odpady i kontenerów.

2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia
Planowana do modernizacji sortownia zlokalizowana jest na terenie RIPOK w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka, który usytuowany jest na gruntach miejscowości Niedźwiedź i oddalona jest ok. 2,0 km na północ od zabudowań w/w miejscowości. Obiekt zlokalizowany jest w odległości około 4 km na południowy-zachód od Dębowej Łąki (siedziba Urzędu Gminy) oraz ok. 6,5 km na południowy-wschód od Wąbrzeźna (siedziba Starostwa Powiatowego).

RIPOK zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie granicy administracyjnej oddzielającej teren gmin Dębowa Łąka - Wąbrzeźno. W odległości około 2,0 km w kierunku południowym od RIPOK przebiega droga Wąbrzeźno - Niedźwiedź - Dębowa Łąka. Teren kompleksu od strony północnej, wschodniej, zachodniej oraz południowo-zachodniej otoczony jest kompleksem leśnym wchodzącym w skład Leśnictwa Dębowa Łąka, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Jedynie od strony południowo-wschodniej graniczy z gruntami użytkowanymi rolniczo przez rolników indywidualnych.

Najbliższe rozproszone zabudowania gospodarskie, które znajdują się na południe od modernizowanej sortowni, usytuowane są w odległości około 700 m. Obiekty te zaopatrywane są w wodę z wodociągu gminnego, dla którego źródłem wody jest ujęcie w miejscowości Wielkie Radowiska, oddalone około 5 km od RIPOK. W pozostałych kierunkach, w odległości co najmniej 700 m, brak zabudowy mieszkaniowej i gospodarskiej.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ
3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz obiektu budowlanego
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 141 i 142, o łącznej powierzchni 17,94 ha. Budynek sortowni odpadów obecnie posiada powierzchnię użytkową 1045,21 m². Po modernizacji jego powierzchnia użytkowa wzrośnie o ok. 700 m2.

3.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości i obiektu budowlanego
Sposób wykorzystania nieruchomości oraz budynku sortowni nie zmieni się w związku z planowaną modernizacją. Nadal będzie on przeznaczony do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych.

3.3. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną
W związku z planowaną modernizacją nie przewiduje się ingerencji w istniejącą szatę roślinną. Teren przewidziany pod rozbudowę budynku sortowni jest utwardzony.

4. RODZAJ TECHNOLOGII
W związku z planowaną modernizacją nie zmieni się rodzaj technologii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych. Tak jak dotychczas będzie ona oparta na mechanicznym rozdziale odpadów na poszczególne frakcje oraz ręcznej segregacji w celu rozdziału na poszczególne rodzaje surowców wtórnych.

Skuteczność sortowania zostanie zwiększona poprzez zwiększenie ilości stanowisk dla sortowaczy oraz doposażenie instalacji w dodatkowe urządzenia mechaniczne.

5. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia
W przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia, czyli nie realizowania modernizacji sortowni nie będzie możliwości spełnienia określonych przepisami prawa poziomów recyklingu surowców wtórnych.

5.2. Wariant alternatywny
Wariantem alternatywnym jest wybudowanie nowej sortowni umożliwiającej osiągnięcie wymaganych poziomów recylkingu. Z punktu widzenia ekonomiki i ochrony środowiska jest to wariant nieekonomiczny.

5.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru
W przypadku analizowanej inwestycji stwierdza się, że optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia:
- ochrony środowiska,
- zajętości terenu,
- ekonomiki przedsięwzięcia,
jest realizacja i eksploatacja zmodernizowanej sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z możliwością sortowania odpadów zbieranych selektywnie.
6. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII
6.1. Pobór wody
W związku z uruchomieniem zmodernizowanej sortowni nie zmieni się pobór wody na cele technologiczne i socjalne.
6.2. Pobór energii elektrycznej
W związku z uruchomieniem zmodernizowanej sortowni planowane jest zwiększenie mocy zainstalowanej urządzeń o około 105 kW.

6.3 Pobór innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw energetycznych
W związku z uruchomieniem zmodernizowanej sortowni nie przewiduje się zwiększenia zużycia ilości wykorzystywanych paliw, surowców i materiałów.

7. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Nowe wyposażenie sortowni zostanie zlokalizowane w zamkniętej hali, co uniemożliwi negatywne oddziaływanie hałasu na otaczające środowisko. Dodatkowo strefy przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych zostaną zabudowane halą, co zlikwiduje ewentualne oddziaływanie przyjmowanych odpadów poza obiekt sortowni. Zadaszenie stref przyjęcia odpadów uniemożliwi przemywanie odpadów wodami opadowymi ograniczając powstawanie odcieków.

8. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGI PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
W związku z modernizacją sortowni nie przewiduje się zmiany rodzajów oraz ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
W załączniku nr 1 do Konwencji o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście Transgranicznym z lutego 1991 r. podpisaną w Espoo w Finlandii sprecyzowano rodzaje działalności mogące powodować oddziaływanie transgraniczne.

Należą do nich m.in.:
• rafinerie ropy naftowej,
• elektrownie konwencjonalne i jądrowe,
• kombinaty chemiczne,
• autostrady, drogi szybkiego ruch, magistrale kolejowe i lotniska,
• instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie toksycznych i niebezpiecznych odpadów,
• duże bazy zbiorników itp.
Ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sortowni odpadów, oddziaływanie transgraniczne nie będzie miało miejsca.

10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004, O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie występują obszary ochrony Natura 2000. Działki nr 141 i 142 wchodzą w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadó11.w Ko munalnych w Niedźwiedziu, w obrębie którego występuje szereg zintegrowanych procesów technologicznych takich jak: sortowanie, składowanie, kompostowanie, związanych z przekształceniem w procesie MBP odpadów komunalnych.

Planowana modernizacja sortowni nie wpłynie na zwiększenie oddziaływania na środowisko gruntowe, atmosferyczne i akustyczne instalacji i mieścić się ono będzie w granicach i parametrach oddziaływania całego kompleksu i nie wprowadzi do środowiska dodatkowych elementów negatywnych. Zatem modernizacja sortowni nie wywoła negatywnego wpływu na strefę (do 200 m) ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego graniczących z działką nr 141. Negatywne oddziaływanie inwestycji zamknie się na obszarze terenu inwestycyjnego.
11. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na terenie kompleksu w którego skład wchodzi planowana do modernizacji sortownia z zapleczem administracyjno – socjalnym znajduje się również składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne wraz z zapleczem technicznym oraz kompostownia komorowa z biofiltrem i placem dojrzewania.

12. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ
Zgodnie z zapisem art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami) przez pojęcie „poważnej awarii przemysłowej” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za „zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii” albo za „zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii” (art.248 ustawy – Prawo ochrony środowiska). Zakwalifikowanie zakładu do jednej z wyżej określonych kategorii następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 rok, Nr 58, poz. 535 z zm.).

Z przeprowadzonej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 z 2002 roku, poz.535 ze zmianami), analizy wynika, że w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia:
• nie występują substancje wymienione w tabeli 3 (polichlorowane dibenzodioksyny oraz polichlorowane dibenzofurany);
• nie występują substancje wysoce i łatwopalne (określone rodzajem zagrożenia R17);
• nie występują substancje (ciecze) łatwopalne (do tej kategorii nie można zaliczyć odpadów olejowych), czyli ciecze o temperaturze zapłonu od 21oC do 55oC (określone rodzajem zagrożenia R10);
• nie występują substancje utleniające (określane rodzajem zagrożenia R7, R8 oraz R9);
• nie występują substancje wybuchowe (określane rodzajem zagrożenia R2, R3);
• nie występują substancje wymienione w tabeli 2, tzn.:
• substancje bardzo toksyczne (R26, R27, R28) i toksyczne (R23, R24, R25),
• substancje niebezpieczne dla środowiska (R50, R51/53)

Zatem przedmiotowego przedsięwzięcia nie zalicza się do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR), ani tym bardziej do kategorii zakładów o dużym ryzyku (ZDR).

Jednak, pomimo iż obiekt nie podlega instrumentom prawnym, służącym do zapobiegania poważnym awariom, należy przewidzieć potencjalną możliwość wystąpienia zdarzeń losowo-awaryjnych, a są to:
• samozapłony, zapłony i pożary odpadów – poza bezpośrednim zagrożeniem dla zatrudnionych ludzi, będą powodować gwałtowne przedostawanie się do powietrza dużych ilości toksycznych zanieczyszczeń z procesu spalania;
• awarie maszyn i urządzeń mechanicznych lub elektrycznych – poza bezpośrednim zagrożeniem dla zatrudnionych ludzi, mogą powodować przedostanie się do środowiska substancji niebezpiecznych, np. olejów czy paliw.

Ochrona środowiska przed awarią, oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska.
Zastosowane rozwiązania w zakresie odprowadzania odcieków, technologii sortowania i magazynowania surowców, wyposażenia w zabezpieczenia p.poż. w wystarczającym stopniu minimalizują potencjalne skutki sytuacji awaryjnych.

13. PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO
W związku planowaną z modernizacją sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie nie przewiduję się zmiany ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko w stosunku do stanu obecnego.