Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Zarządzanie firmą to sztuka kreowania wspólnej przyszłości, w ramach której priorytetem jest zaspokojenie potrzeb naszych Klientów oraz ochrona środowiska naturalnego.


EKOSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem KRS 0000132257

NIP 8780004465
REGON 870001052

Godziny pracy biurowca
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00


Rada Nadzorcza 
Mirosława Lewalska – Przewodniczący
Regina Banaś – Członek
Jerzy Rajca – Członek

Zarząd
Ryszard Lewalski – Prezes
Paweł Lewalski – Dyrektor
Tomasz Lewalski – Z-ca dyrektora

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie zarządza systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Promuje selektywny odbiór odpadów wśród mieszkańców regionu oraz realizuje projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo inwestuje w przyszłościowe rozwiązania i specjalistyczny sprzęt który systematycznie poddawany jest modernizacji. Obecnie możemy się poszczycić posiadaniem nowoczesnego, wydajnego, przyjaznego środowisku i ludziom sprzętu.

Dysponujemy obecnie najnowocześniejszym taborem samochodowym do wywozu odpadów komunalnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane samochody Volvo spełniające normy emisji spalin EURO 5, 6 ze specjalistyczną, dwu i trzydzielną zabudową, fińskiej firmy NTM. Dostosowując się do celów „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2012” uchwalonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012r., wdrożyliśmy system selektywnego 5 – pojemnikowego zbierania odpadów „u źródła powstawania” u wszystkich właścicieli nieruchomości.

EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, dostosowując się do celów „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” uchwalonego przez Sejmik Województwa Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. udoskonaliło system selektywnego pięcio pojemnikowego zbierania odpadów „u źródła ich powstawania”. Tworząc nowoczesny kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 2006 r. – na zasadzie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, objęto zasięgiem wszystkie strumienie odpadów, tzn. odpady z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług i handlu. Wydzielono surowce wtórne (metale, szkło, papier, tworzywa sztuczne, tekstylia) zmniejszyło strumień odpadów kierowanych na składowisko o około 30% wagi, a przy objęciu zbieraniem organicznej frakcji pochodzenia naturalnego (odpady spożywcze, roślinne i zwierzęce oraz odpady zielone – z porządkowania parków, zieleńców, ogrodowe), nawet o ok. 50 do 60% wagi. Segregacja odpadów pozwala również na wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych – odpadów niebezpiecznych, do których zaliczyć można między innymi baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, przeterminowane leki, środki pestycydowe i dezynfekcyjne wraz z opakowaniami, i wiele innych. Zwiększa to w zdecydowany sposób przydatność odpadów do przerobu i ułatwia następny etap gospodarki odpadami – unieszkodliwianie. Oddzielnie gromadzi się odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte lodówki, pralki, telewizory, meble, itp. Selektywną zbiórką odpadów „u źródła powstawania” objęty został cały teren miasta Wąbrzeźna oraz gmin powiatu wąbrzeskiego, brodnickiego, toruńskiego i golubsko – dobrzyńskiego.

Prowadzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów „u źródła” – w każdym gospodarstwie domowym jest najbardziej efektywnym sposobem selektywnej gospodarki odpadami. Pozwala na otrzymywanie czystych, jednorodnych surowców wtórnych. Uzyskane tą drogą surowce cechuje duża czystość i wymagają one tylko ostatecznego podczyszczenia i ewentualnego rozdziału w stacji segregacji przed przekazaniem do dalszej przeróbki, pewnym utrudnieniem jest zagospodarowanie miejsca na gromadzenie i przechowywanie pojemników z wysegregowanymi odpadami. Jest najbardziej skomplikowany organizacyjnie – wymaga zwielokrotnienia liczy pojemników oraz rozbudowania systemu transportu. Metoda ta przenosi część prac na mieszkańców a tym samym sprzyja wzrostowi świadomości i zachowań ekologicznych wśród społeczeństwa.

Zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”:
 • Zbiórka surowców wtórnych czystych – niezanieczyszczonych innymi odpadami
 • Zbiórka odpadów z podziałem ukierunkowanym na technologie ich ostatecznego przerobu w zakładach unieszkodliwiania
 • Zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania
 • Ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania.
Wdrożony model gospodarki odpadami oparty jest na spełnieniu wymogów odnośnie osiągnięcia zakładanych ustawowych poziomów odzysku odpadów, ograniczenia masy składowanych odpadów, dalszego rozwijania i upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenia wiarygodnego systemu kontroli i monitoringu, budowy instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz na działaniach informacyjno – edukacyjnych, które spowodowały:
 • społeczną akceptację,
 • uświadomiły prawa i obowiązki mieszkańców,
 • zaangażowanie społeczeństwa w budowę systemu.
Ogólne zasady selektywnej zbiórki odpadów przewidują wdrażanie następujących rozwiązań punktów gromadzenia:
 • selektywna zbiórka „u źródła ich powstawania”, ustawienie bloku 5 pojemników  na każdej posesji,
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) został zlokalizowany na bazie przedsiębiorstwa przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna 21 i RIPOK w Niedźwiedziu. Mieszkańcy mogą tu przynosić – dowozić, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Zbiorcze punkty selektywnego zbierania odpadów mają ogromne znaczenie w selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych. Odbiór posegregowanych odpadów jest NIEODPŁATNY!
Cały program segregacji przebiega tak, aby w efekcie końcowym:
 • oddzielnie pozyskać poszczególne asortymenty odpadów do powtórnego wykorzystania jako surowce wtórne;
 • oddzielnie pozyskać odpady niebezpieczne do specjalistycznego, bezpiecznego ich unieszkodliwiania;
 • zebrać odpady organiczne do biologicznego unieszkodliwiania;
 • zebrać odpady palne, których nie można wykorzystać jako surowce wtórne, do termicznego unieszkodliwiania z odzyskiem energii cieplnej;
 • zebrać pozostałe odpady, nie objęte opisanym wcześniej zagospodarowaniem oraz pozostałości po procesach unieszkodliwiania, np. resztki pokompostowe, popiół i żużel ze spalania, itd. w celu ich unieszkodliwiania na składowisku.
Zbiór pozostałych segregowanych odpadów niebezpiecznych:
 • Sprzęt gospodarstwa domowego RTV i AGD, narzędzia elektryczne i elektroniczne – odbierane są w RIPOK w Niedźwiedziu i PSZOK przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna 21 oraz przy zakupie jeden za jeden we wszystkich sklepach RTV i AGD
 • Opakowania po lekach oraz leki we wszystkich aptekach i PSZOK przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna 21.
 • Akumulatory odbierane jeden za jeden oraz baterie w punktach sprzedaży oraz w wszystkich szkołach i urzędach użyteczności publicznej.
EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, wprowadza w życie odpowiedzialne projekty, które pomagają rozwiązywać problem rosnącej ilości odpadów. W trosce o środowisko naturalne i Klientów wyznajemy przejrzyste zasady. Naszym kapitałem jest wiedza, a celem zrównoważony rozwój. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i łączymy je z nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce odpadami.
Potrzeby i preferencje Klientów są w centrum naszej uwagi. Stale monitorujemy opinie na temat świadczonych usług. Jesteśmy otwarci na zmiany służące poprawie jakości wykonywanej przez nas pracy.
Jesteśmy też odpowiedzialni,
i zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań, a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu. Zdajemy sobie sprawę, że firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności.
Dbamy o środowisko,
zbieramy i segregujemy odpady, aby poddawać je procesom recyklingu. Dzięki podniesieniu poziomu świadomości ekologicznej jesteśmy w stanie część z odpadów traktować jako surowce do wytworzenia kolejnych produktów.
Działamy zgodnie z etyką biznesu oraz angażujemy się w sprawy lokalne,
dzięki zdobytej wiedzy i posiadanemu doświadczeniu potrafimy zarządzać odpadami w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Wspomagamy działania zmierzające do zaangażowania społeczności do aktywnej ochrony środowiska i kształtowania proekologicznych postaw wśród młodzieży i dzieci oraz promujemy selektywną zbiórkę odpadów „u źródła ich powstawania”.

Model Selektywnej Zbiórki Odpadów.

od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy tej ustawy nałożyły na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ma to spowodować „uszczelnienie” systemu gospodarowania odpadami, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci, a w nas – mieszkańcach, utrwalić selektywne zbieranie odpadów.
Nowy system gospodarowania odpadami nie powinien być trudny do wprowadzenia. Wszyscy segregujemy odpady od wielu lat i wiemy jak to robić. Jedyną nowością będzie to, że opłata za wywóz śmieci do tej pory była przekazywana do przedsiębiorstwa, a od teraz rozliczać się będziemy bezpośrednio z Urzędem Miasta lub Gminy.

Zarządzanie nieruchomościami.

Przedsiębiorstwo poświęca cały swój wysiłek na zarządzanie nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez stałe dążenie do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z przeznaczeniem a także uzasadnionego w nie inwestowania. Dążymy do tworzenia warunków pozwalających w sytuacjach to uzasadniających na podwyższanie wartości nieruchomości, jakości świadczonych usług w celu zadowolenia właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom. Dlatego też zmierzamy do kształtowania korzystnych relacji z dostawcami zewnętrznymi. Właściwa współpraca z nimi pozwala na optymalizowanie cen dostarczonych usług. By zrealizować stawiane sobie cele, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa są zaangażowani w rozwój i poprawę wszelkich elementów zarządzania, posiadają licencję Zarządcy Nieruchomościami i uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. Dążymy do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z przeznaczeniem oraz do podwyższania ich wartości.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • Przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej
 • Projektowanie i kosztorysowanie robót budowlanych

Kontakt

Dział odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
Nizwantowski  Rafał – 56 687 3190
tu@e-ekosystem.pl


Dział zleceń odbioru odpadów innych niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej 

Oczyszczanie ulic (letnie, zimowe)
Tomasz Reiwer – 56 688 22 58
tt@e-ekosystem.pl


Dział Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych i Administracji 
Topij Barbara – 56 687 3192
tm@e-ekosystem.pl


Regionalna Instalacja Przerwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu
Maciej Zimnicki – 56 687 3191


Główny Księgowy
Zbigniew Kondraciewicz – 56 687 3196
dg@e-ekosystem.pl


Prezes
Ryszard Lewalski – 601897283
ryszard.lewalski@gmail.com


Dyrektor 
Paweł Lewalski – 609901818
ekosystem@e-ekosystem.pl

Z-ca Dyrektora
Tomasz Lewalski – 693881007