Przeskocz do treści

Dotacje

Miło Nam wszystkich poinformować o otrzymaniu przez EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie dotacji na rozbudowę i modernizację sortowni odpadów na instalacji komunalnej w Niedźwiedziu.

Poniżej oficjalny komunikat UM w spr. zwiększenia alokacji na wszystkie projekty z listy rezerwowej, w tym dofinansowanie projektu EKOSYSTEM:

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1538/20 z dnia 16 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zwiększenia alokacji i przyjęcia do dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Rozbudowa hali przyjęć odpadów komunalnych RIPOK w Niedźwiedziu gmina Dębowa Łąka oraz modernizacja linii sortowniczej”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Cel projektu: Celem projektu jest zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, polegająca na przebudowie i wyposażeniu w wysokowydajne urządzenia do sortowania RIPOK w ms. Niedźwiedź (gm. Dębowa Łąka), w tym linii sortowniczej oraz hali przyjęć odpadów, umożliwiająca dużo większe zautomatyzowanie procesu sortowania odpadów i znaczne ograniczenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

Wartość całkowita projektu: 9 828 492,60PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 7 999 993,98 PLN
Dofinansowanie: 3 599 997,27 PLN