Przeskocz do treści

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie zarządza systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych działając na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Promuje selektywny odbiór odpadów wśród mieszkańców regionu oraz realizuje projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo inwestuje w przyszłościowe rozwiązania i specjalistyczny sprzęt który systematycznie poddawany jest modernizacji. Obecnie możemy się poszczycić posiadaniem nowoczesnego, wydajnego, przyjaznego środowisku i ludziom sprzętu. Dysponujemy taborem samochodowym do wywozu odpadów komunalnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane samochody na podwoziu Volvo spełniające normy emisji spalin EURO 5, 6 ze specjalistyczną, dwu i trzydzielną zabudową, fińskiej firmy NTM.

[meta_gallery_slider id="1256"]

Dostosowując się do celów "Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2012" uchwalonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012r., wdrożyliśmy system selektywnego 5 - pojemnikowego zbierania odpadów „u źródła powstawania” u wszystkich właścicieli nieruchomości.

EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, realizując cele „Planu gospodarki odpadami” udoskonaliło system selektywnego pięcio pojemnikowego zbierania odpadów „u źródła ich powstawania”. Tworząc nowoczesny kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 2006 r. Na zasadzie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, objęto zasięgiem wszystkie strumienie odpadów, tzn. odpady z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług i handlu. Wydzielono surowce wtórne (metale, szkło, papier, tworzywa sztuczne, tekstylia) zmniejszyło strumień odpadów kierowanych na składowisko o około 30% wagi, a przy objęciu zbieraniem organicznej frakcji pochodzenia naturalnego (odpady spożywcze, roślinne i zwierzęce oraz odpady zielone - z porządkowania parków, zieleńców, ogrodowe), nawet o ok. 50 do 60% wagi. Segregacja odpadów pozwala również na wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych - odpadów niebezpiecznych, do których zaliczyć można między innymi baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, przeterminowane leki, środki pestycydowe i dezynfekcyjne wraz z opakowaniami, i wiele innych. Zwiększa to w zdecydowany sposób przydatność odpadów do przerobu i ułatwia następny etap gospodarki odpadami - unieszkodliwianie. Oddzielnie gromadzi się odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte lodówki, pralki, telewizory, meble, itp. Selektywną zbiórką odpadów „u źródła powstawania" objęty został cały teren miasta Wąbrzeźna oraz gmin powiatu wąbrzeskiego, brodnickiego, toruńskiego i golubsko - dobrzyńskiego. Prowadzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów w każdym gospodarstwie domowym jest najbardziej efektywnym sposobem selektywnej gospodarki odpadami. Pozwala na otrzymywanie czystych, jednorodnych surowców wtórnych. Uzyskane tą drogą surowce cechuje duża czystość i wymagają one tylko ostatecznego podczyszczenia i ewentualnego rozdziału w stacji segregacji przed przekazaniem do dalszej przeróbki.

Pewnym utrudnieniem jest zagospodarowanie miejsca na gromadzenie i przechowywanie pojemników z wysegregowanymi odpadami. Jest najbardziej skomplikowany organizacyjnie – wymaga zwielokrotnienia liczby pojemników oraz rozbudowania systemu transportu. Metoda ta przenosi część prac na mieszkańców a tym samym sprzyja wzrostowi świadomości i zachowań ekologicznych wśród społeczeństwa.

Zalety selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”:
 • Zbiórka surowców wtórnych czystych – niezanieczyszczonych innymi odpadami
 • Zbiórka odpadów z podziałem ukierunkowanym na technologie ich ostatecznego przerobu w zakładach receklingu
 • Zwiększenie ilości odpadów skierowanych do gospodarczego wykorzystania
 • Ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego składowania.
Wdrożony model gospodarki odpadami oparty jest na spełnieniu wymogów odnośnie osiągnięcia zakładanych ustawowych poziomów odzysku odpadów, ograniczenia masy składowanych odpadów, dalszego rozwijania i upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenia wiarygodnego systemu kontroli i monitoringu, budowy instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz na działaniach informacyjno – edukacyjnych, które spowodowały:
 • społeczną akceptację,
 • uświadomiły prawa i obowiązki mieszkańców,
 • zaangażowanie społeczeństwa w budowę systemu.
Ogólne zasady selektywnej zbiórki odpadów przewidują wdrażanie następujących rozwiązań punktów gromadzenia:
 • selektywna zbiórka „u źródła ich powstawania", ustawienie bloku 5 pojemników na każdej nieruchomości,
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) został zlokalizowany na bazie przedsiębiorstwa przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna 21 i RIPOK w Niedźwiedziu. Mieszkańcy mogą tu przynosić - dowozić, różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Zbiorcze punkty selektywnego zbierania odpadów mają ogromne znaczenie w selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych. Odbiór posegregowanych odpadów jest NIEODPŁATNY!
Cały program segregacji przebiega tak, aby w efekcie końcowym:
 • oddzielnie pozyskać poszczególne asortymenty odpadów do powtórnego wykorzystania jako surowce wtórne;
 • oddzielnie pozyskać odpady niebezpieczne do specjalistycznego, bezpiecznego ich unieszkodliwiania;
 • zebrać odpady organiczne do biologicznego unieszkodliwiania;
 • zebrać odpady palne, których nie można wykorzystać jako surowce wtórne, do termicznego unieszkodliwiania z odzyskiem energii cieplnej;
 • zebrać pozostałe odpady, nie objęte opisanym wcześniej zagospodarowaniem oraz pozostałości po procesach unieszkodliwiania, np. resztki pokompostowe, popiół i żużel ze spalania, itd. w celu ich unieszkodliwiania na składowisku.
Zbiór pozostałych segregowanych odpadów niebezpiecznych:
 • Sprzęt gospodarstwa domowego RTV i AGD, narzędzia elektryczne i elektroniczne – odbierane są w RIPOK w Niedźwiedziu i PSZOK przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna 21 oraz przy zakupie jeden za jeden we wszystkich sklepach RTV i AGD
 • Opakowania po lekach oraz leki we wszystkich aptekach i PSZOK przy ul. 750 lecia Wąbrzeźna 21.
 • Akumulatory odbierane jeden za jeden oraz baterie w punktach sprzedaży oraz w wszystkich szkołach i urzędach użyteczności publicznej.
EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, wprowadza w życie odpowiedzialne projekty, które pomagają rozwiązywać problem rosnącej ilości odpadów. W trosce o środowisko naturalne i Klientów wyznajemy przejrzyste zasady. Naszym kapitałem jest wiedza, a celem zrównoważony rozwój. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i łączymy je z nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce odpadami.
Potrzeby i preferencje Klientów są w centrum naszej uwagi. Stale monitorujemy opinie na temat świadczonych usług. Jesteśmy otwarci na zmiany służące poprawie jakości wykonywanej przez nas pracy.
Jesteśmy też odpowiedzialni,
i zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań, a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu. Zdajemy sobie sprawę, że firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności.
Dbamy o środowisko,
zbieramy i segregujemy odpady, aby poddawać je procesom recyklingu. Dzięki podniesieniu poziomu świadomości ekologicznej jesteśmy w stanie część z odpadów traktować jako surowce do wytworzenia kolejnych produktów.
Działamy zgodnie z etyką biznesu oraz angażujemy się w sprawy lokalne,
dzięki zdobytej wiedzy i posiadanemu doświadczeniu potrafimy zarządzać odpadami w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Wspomagamy działania zmierzające do zaangażowania społeczności do aktywnej ochrony środowiska i kształtowania proekologicznych postaw wśród młodzieży i dzieci oraz promujemy selektywną zbiórkę odpadów „u źródła ich powstawania”.

Model Selektywnej Zbiórki Odpadów.

od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy tej ustawy nałożyły na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to spowodować „uszczelnienie” systemu gospodarowania odpadami, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci, a w nas – mieszkańcach, utrwalić selektywne zbieranie odpadów. Nowy system gospodarowania odpadami nie powinien być trudny do wprowadzenia. Wszyscy segregujemy odpady od wielu lat i wiemy jak to robić. Jedyną nowością będzie to, że opłata za wywóz śmieci do tej pory była przekazywana do przedsiębiorstwa, a od teraz rozliczać się będziemy bezpośrednio z Urzędem Miasta lub Gminy.