Przeskocz do treści

Prowadzenie (IK) Instalacja komunalnej

EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie wdrażając dyrektywy unijne oraz dostosowując Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu gmina Dębowa Łąka do wymogów prawa krajowego, przystąpiło w 2006 r. do modernizacji kompleksu projektując cztery współpracujące ze sobą moduły technologiczne. Są to:

 • bezpieczne składowisko odpadów wyposażone w drenaż odcieków, drenaż opaskowy, instalację odgazowującą z czynnym wykorzystaniem pozyskanego gazu, monitoring, wagę elektroniczną oraz brodzik dezynfekcyjny,
 • moduł do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.
 • moduł instalacji umożliwiającej przygotowanie odpadów do procesu odzysku i unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie wraz z linią sortowniczą poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
 • moduł do magazynowania wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów (surowców wtórnych przeznaczonych do odzysku, odpadów komunalnych klasyfikowanych jako niebezpieczne), wraz z boksami na odpady zbierane selektywnie oraz do demontażu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz elementów wielkogabarytowych i budowlanych.

Wszystkie elementy RIPOK zostały dostosowane do wymagań obowiązującego prawa. RIPOK zapewnia:

 • minimalizację ilości wytwarzanych odpadów,
 • prowadzenie odzysku,
 • unieszkodliwianie poza składowiskiem.

Lokalizacja instalacji

Teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka obejmuje działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 141 i 142, o łącznej powierzchni 17,94 ha. Obiekt zlokalizowany jest w odległości około 4 km na południowy-zachód od Dębowej Łąki (siedziba Urzędu Gminy) oraz ok. 6,5 km na południowy-wschód od Wąbrzeźna (siedziba Starostwa Powiatowego). Składowisko zlokalizowane zostało w bezpośrednim sąsiedztwie granicy administracyjnej oddzielającej teren gmin Dębowa Łąka - Wąbrzeźno. W odległości około 2,0 km w kierunku południowym od składowiska przebiega droga Wąbrzeźno - Niedźwiedź - Dębowa Łąka. Teren kompleksu od strony północnej, wschodniej, zachodniej oraz południowo-zachodniej otoczony jest kompleksem leśnym wchodzącym w skład Leśnictwa Dębowa Łąka, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń. Jedynie od strony południowo-wschodniej graniczy z gruntami użytkowanymi rolniczo przez rolników indywidualnych. Najbliższe rozproszone zabudowania gospodarskie, które znajdują się na południe od składowiska, usytuowane są w odległości około 200-500 m. Obiekty te zaopatrywane są w wodę z sieci wodociągu gminnego, dla którego źródłem wody jest ujęcie w miejscowości Wielkie Radowiska, oddalone około 5 km od składowiska. Instalacje wchodzące w skład RIPOK:

 1. Sortownia odpadów
 2. Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów
 3. Kompostowania Odpadów
 4. Kopiec bioenergetyczny
 5. Instalacja przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
 6. Instalacja przetwarzania odpadów budowlanych
 7. Składowisko
 8. Odzysk biogazu i przetworzenie na energię elektryczną i cieplną

[easy_panorama id="562"]


Charakterystyka działalności Podstawową działalnością prowadzoną na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu jest odzysk i unieszkodliwianie opadów. Do zakładu przyj- mowane są zmieszane odpady komunalne i odpady z selektywnej zbiórki „u źródła ich powstawania”. Odpady poddawane są przetwarzaniu (sortowanie, rozdrabnianie, kompostowanie) stanowiącemu procesy odzysku R15, R14, R3 oraz unieszkodliwianiu na kwaterach stanowiącemu proces D5 – składowanie. Składowanie odbywa się w wyznaczonych sektorach roboczych kwatery nr I zgodnie z instrukcją eksploatacji, zawierającą szczegółowy opis procesu. Składowanie odbywa się w trzech sektorach A, B i C kwatery. Powierzchnia kwatery składowania nr I wynosi 11,73 ha, pojemność – 2 960 000 tys. m3. Zdolność przyjmowania odpadów do składowania na kwaterze nr I wynosi 35 000 - 50 000 Mg/rok i 135 Mg/dobę. Układ technologiczny zakładu umożliwia prowadzenie następujących procesów:

 1. mechaniczne i ręczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych,
 2. mechaniczne i ręczne sortowanie (doczyszczanie) odpadów z selektywnej zbiórki,
 3. kompostowanie odpadów organicznych,
 4. składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym odpadów nieprzetworzonych oraz odpadów balastowych po procesach mechanicznego i biologicznego przetwarzania,
 5. kruszenie odpadów budowlanych oraz demontaż odpadów wielkogabarytowych pochodzących z sortowania odpadów oraz pozyskanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów,
 6. selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych,
 7. rozbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Podstawowe surowce do w/w procesów stanowią odpady zaliczone do grup rodzajowych:

 1. odpady opakowaniowe (opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, ze szkła oraz zmieszane odpady opakowaniowe),
 2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 3. odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem opakowań),
 4. papier i tektura,
 5. szkło,
 6. drewno,
 7. tworzywa sztuczne,
 8. metale
 9. odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 10. tekstylia
 11. odpady wielkogabarytowe,
 12. odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym odpady z ogrodów i parków,
 13. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i z targowisk,
 14. odpady organiczne z przemysłu spożywczego,
 15. odpady z oczyszczalni ścieków, w tym : osady ściekowe, skratki i zawartość piaskowników,
 16. odpady z uzdatniania wody,
 17. odpady z czyszczenia ulic i placów
 18. odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 19. odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
 20. gleba, ziemia i kamienie
 21. odpady balastowe z mechanicznej obróbki odpadów,

W skład instalacji IPPC – wchodzą między innymi następujące obiekty i urządzenia:

 1. budynek wagi i zaplecza socjalnego,
 2. budynek magazynowo – garażowy,
 3. brodzik dezynfekcyjny,
 4. waga samochodowa,
 5. boksy na magazynowanie surowców wtórnych,
 6. zbiornik wód odciekowych, oraz na ścieki technologiczne,
 7. użytkowy plac składowy (plac składu surowców wtórnych, plac demontażu odpadów wielkogabarytowych, plac przerobu odpadów budowlanych)
 8. kompostownia odpadów,
 9. system drenażu wód ociekowych, monitoringu, separator koalescencyjny,
 10. garaż maszyn obsługujących MKUOK wraz z magazynem odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z komunalnych,
 11. stalowa hala sortowni wraz z budynkiem socjalnym,
 12. instalacja odgazowująca wraz z Elektrownią Biogazową,

Środki transportu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji

 1. areator N 904 – mieszarka kompostu
 2. rębak do gałęzi SKORPION 250 SDT
 3. 2 kompaktory w tym TANA Gx320
 4. 2 nośniki teleskopowe JCB TH 536-60 AG
 5. - ładowarka czołowa JCB ZX 456
 6. ciągnik JCB FASTRAC 2155 BASE z przyczepą hakową
 7. przerzucarka pryzm kompostowych DOPPSTADT DU 265 PANDA
 8. mobilny przesiewacz bębnowy DOPPSTADT SM 518 PROFI
 9. samochód DAF CF 85 FAS z zabudową hakową i przyczepą
 10. kruszarka udarowa RUBBLE MASTER,model RM 70 GO

RIPOK w Niedźwiedziu wchodzi w skład regionu chełmińsko-wąbrzeskiego i obsługuje około 170 tys. mieszkańców.