Przeskocz do treści

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów

System przyspieszonego rozkładu realizuje się w boksach zespolonych w jeden budynek wraz z przylegającą halą wentylatorowni. W hali wentylatorowni od tylnej strony bioreaktorów znajduje się ciąg wentylatorów, a także system sterowania procesem, napowietrzania, nawilżania i odprowadzania zużytego powietrza. W instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania zachodzą procesy biostabilizacji i/lub kompostowania prowadzone zamiennie lub równocześnie. Instalacja przystosowana jest do procesów suszenia RDF. Do procesu biostabilizacji kierowana jest frakcja zawierająca odpady ulegające biodegradacji, która została wydzielona we wcześniejszych procesach mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja 0-80mm), natomiast procesowi kompostowania poddawane są selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady. Wydajność instalacji 15 000 Mg/a. W skład instalacji wchodzi także kompostownia pryzmowa, na której procesowi kompostowania poddawane są odpady organiczne wyselekcjonowane u „źródła” oraz odpady po procesie sortowania odpadów zmieszanych. Zdolność przetwarzania kompostowni 15 000 Mg/rok i 56 Mg/dobę. Prezentacja