Przeskocz do treści

Modernizacja sortowni odpadów na RIPOK w Niedzwiedziu.

Opracowanie zgodnie z art. 62a ust. 1, ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) dla przedsięwzięcia pn.

1. PODSTAWA, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji sortowni odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu, gmina Dębowa Łąka.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 141 i 142, o łącznej powierzchni 17,94 ha, nr obrębu ewidencyjnego Niedźwiedź 0006, nazwa jednostki ewidencyjnej Dębowa Łąka 041702-2, które zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego (1983 r.) oznaczone zostały jako: “19NU - wysypisko, adaptacja, strefa ochronna 500 m, teren należy odpowiednio przystosować, aby negatywny wpływ obiektu na otoczenie był minimalny, istnieje możliwość urządzenia wylewiska nieczystości”. Decyzją Zarządu Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2001r., znak RG 7224.UW/D21/01 grunty te przekazane zostały Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie w użytkowanie wieczyste na 99 lat.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki 13, które na przedmiotowym terenie prowadzi działalność z zakresu gospodarki odpadami – unieszkodliwianie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Przedmiotem Inwestycji jest modernizacja istniejącej sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Modernizacja polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu technologicznego sortowni bez zmiany jej przepustowości rocznej.

Potrzeba modernizacji związana jest z koniecznością dostosowania instalacji do możliwości uzyskania wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, recykling odpadów w roku 2017 będzie wymagany na poziomie 20%, natomiast w następnych latach odpowiednio - 2018 - 30%, 2019 - 40%, 2020 - 50%.